Cloth Shops in Da Nang

1. Phuoc Thinh
- Add: 37 Hung Vuong street
- Tel: (84.511) 812135

2. Thai Tuan textile Co. - Danang branch
- Add: 300 - 302 Le Duan street
- Tel: (84.511) 750302

3. The Hoa textile Co. - Danang branch
- Add: 247 Le Duan street
- Tel: (84.511) 750341

4. Nhat Ha
- Add: 22 Phan Chu Trinh street
- Tel: (84.511) 824114

5. Thanh Nha
- Địa chỉ: 24 Phan Chu Trinh
- Điện thoại: (84.511) 823882

6. Hoai Nhan
- Add: 53 Hùng Vuong street
- Tel: (84.511) 824308

7. Minh Tam
- Add: 75 Hung Vuong street
- Tel:  (84.511) 821856

8. Hanh Silk Shop
- Add: 91 Phan Chau Trinh street
- Tel: (84.511) 824391

9. Ngoc Diep Silk Shop
- Add: 114 Hoang Dieu street
- Tel: (84.511) 828949

10. Dong Phuong Cloth Shop
- Add: 78 Phan Chau Trinh street
- Tel: (84.511) 824652

11. Minh Nguyet
- Add: 03 Phan Chau Trinh street
- Tel: (84.511) 812696

12. Vietsilk
- Add: 37 Tran Quoc Toan street
- Tel: (84.511) 835556

13. Lan Huong
- Add: 65 Phan Chau Trinh street
- Tel: (84.511) 871980