Hospitals in Khanh Hoa

POLYCLINIQUE DE KHANH HOA
Add: 19 Yersin - Ville Nha Trang
Tél: (84-58) 822168/ 822169/ 822175
Fax: (84-58) 812344       
 
CENTRE SANITAIRE DE NHA TRANG
Add: 13 Le Loi - Ville Nha Trang
Tél: (84-58) 822167/ 822267/ 822175
Fax: (84-58) 812344        
 
HOSPITAL DU TRANSPORT 6
Add: Phu Vinh - Vinh Thanh - Nha Trang
Tél: (84-58) 890079
 
HOSPITAL DES DERMATOLOGIES
Add: Nguyen Khuyen - Nha Trang
Tél: (84-58) 831016/ 822579